ipod ภาษาไทย

iPod

ลงอ่านไทย เมนูไทย ให้ iPod Classic กับ Nano

ปัจจุบันการลงภาษาไทยใน iPod ยังต้องพึ่งโปรแกรม iPod Wizard ที่มีข้อจำกัดทั้งความยุ่งยาก และ ยังรองรับแค่ Windows เลยเกิดเป็นไอเดียที่ว่าจะทำยังไงให้ iPod อ่านไทยโดยต้องติดตั้งง่ายที่สุด รุ่น เมนูภาษาไทย ชื่อเพลงไทย ดาวน์โหลด iPod Classic G1/G2 X

Read More